Wednesday, September 24, 2008

Paradokset


Jeg skriver for øyeblikket en oppgave ved universitetet som handler om Menons Paradoks.
Altså; Hvordan kan vi vite hva en ting er, når vi over hodet ikke vet hva vi leter etter eller hva slags egenskaper den har?
Hvodan kan vi vite hva en sau er, når for alt vi vet, det kan være en teori om hvordan konstruere atomer igjennom en brødfjøl?
Denne oppgaven kan virke enkel, sett ut ifra hvor mye stoff jeg har å gå ut i fra, men når jeg ser nærmere på det er den svært vanskelig.
Jeg har rett og slett ikke anelse om hvordan jeg skal begyne å se på den engang! Når både Kant, Descartes OG Hume, på hver sin måte har prøvd å forklare hvordan man skal oppnå kunnskap, uten å gi et klart svar, hvordan skal jeg da gi meg ut på denne bomben av filosofiske hypoteser?

Nå overdriver jeg litt. Oppgaven er ikke så avansert at den vil jeg skal SVARE på spørsmålet, men tanken ligger der likevell. Innfallsvinklene er så mange at det ikke helt faller på grep.

Såh... OPPDRAG!

Prøv å svar på dette über spørsmålet og legg ut din vinkling av hvordan man skal komme frem til kunnskap. Jeg venter i spenning!

1 comment:

Student Z said...

Det var en gang en mann som het Jean Piaget, det han drev på med var mangt, men filosofi var av dem blant.

Et syn på kunnskap kan vi finne i et konstruktivistisk perspektiv, kalt epistemologi, også kalt erkjennelsesteori. Læren om viten.

Grunnleggende spørsmål innen denne teorien er: hva er kunnskap?
hvordan oppstår kunnskap?
svar: Kunnskap er handling og oppstår gjennom handling..

For å gå enda dypere inn i emnet, kan man se nærmere på noe som kalles adapsjon, altså kunnskapstilegnelse. Dette er satt sammen av to prosesser som er uatskillelilge motsetninger:

1. Assimilasjon: ny kunnskap glir inn i eksisterende skjema

2. Akkomodasjon: skjemaet må endres for at den nye kunnskapen skal assimiliseres.

sentralt i et konstruktivistisk perspektiv sees kunnskap på som et menneskelig produkt. Det er noe man blir enig om og ikke noe som finnes i seg selv


Student Z